Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προσωρινή φορολογική εκτίμηση για το 2022.

Οι εταιρείες πρέπει να ενημερώσουν τον Διευθυντή του Τμήματος Φορολογίας έως τις 31 Ιουλίου 2022, για το εκτιμώμενο προσωρινό φορολογητέο εισόδημά τους και, κατά συνέπεια, τον προκύπτοντα πληρωτέο προσωρινό φόρο για το έτος 2022.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φόρου Εισοδήματος, όλες οι φορολογούμενες εταιρείες της Κύπρου φορολογούνται με συντελεστή 12,5% επί του φορολογητέου εισοδήματος.

Ο προσωρινός φόρος, ο οποίος βασίζεται στο αναμενόμενο φορολογητέο κέρδος για το έτος, καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις: 1η δόση έως τις 31 Ιουλίου 2022 και 2η δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.Σημαντικές σημειώσεις:

1.Η μη καταβολή των οφειλόμενων ημερομηνιών συνεπάγεται με την επιβολή επιβαρύνσεων με επιτόκιο 1,75% ετησίως, καθώς και επιπρόσθετη ποινή 5% επί του οφειλόμενου φόρου.

2. Εάν το εκτιμώμενο εισόδημα που δηλώθηκε και πληρώθηκε το 2022 είναι μικρότερο από το 75% του τελικού εισοδήματος και φόρου όπου καθορίζεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκε για το έτος 2021 και σύμφωνα με το φορολογητέο εισόδημα όπως εκτιμήθηκε από τον Διευθυντή Εσωτερικών Εσόδων, τότε τυχόν υπόλοιπο του πληρωτέου φόρου υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση 10%.

3. Η αναθεώρηση της αρχικής δήλωσης είναι δυνατή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.